Бакалаврын сургалт

А. БАКАЛАВРЫН ТҮВШНИЙ СУРГАЛТ

Суралцах хугацаа: 4 жил

Элсэгчдийн боловсролын түвшин: Бүрэн дунд

Сургалтын хэлбэр: Өдөр

Хөтөлбөр Элсэлтэнд тооцох ерөнхий шалгалт
1 ·         Багш, гадаад хэлний боловсрол /англи хэл/·         Гадаад хэлний орчуулга /хятад хэл/ Монгол хэл эсвэл аль нэг гадаад хэл
2 ·         Багш, сургуулийн өмнөх насны боловсрол Монгол хэл эсвэл Нийгмийн тухай мэдлэг
3 ·         Сэтгүүл зүй Монгол хэл эсвэл Нийгмийн тухай мэдлэг
4 ·         Эрх зүй /олон улсын, аж ахуйн/ Нийгмийн тухай мэдлэг эсвэл математик
5 ·         Нягтлан бодох бүртгэл·         Бизнесийн удирдлага /санхүү, олон улсын худалдаа, хүний нөөц/ Математик

Элсэгчид нь Монгол хэл, бичгийн шалгалтыг заавал өгсөн байх шаардлагатай.

Б. БАКАЛАВРЫН ТҮВШНИЙ СУРГАЛТ

Элсэгчдийн боловсролын түвшин: Диплом, Бакалавр

Сургалтын хэлбэр: Орой, эчнээ

Хөтөлбөр Сургалтын хэлбэр Суралцах хугацаа Элсэлтэнд тооцохерөнхий шалгалт
1 Багш, сургуулийн өмнөх насны боловсрол Орой 2 жил Монгол хэл эсвэл Нийгмийн тухай мэдлэг
Эчнээ 2-2.5 жил
2 Нягтлан бодох бүртгэл Бямба 2.5 жил Математик
3 Эрх зүй Орой 2.5 жил Нийгмийн тухай мэдлэг
Эчнээ 3.5 жил