ТӨГСӨЛТИЙН ДАРААХ СУРГАЛТ (Доктор)

Суралцах хугацаа: 3 жил, 4 жил

Элсэгчдийн боловсролын түвшин: Магистр

Сургалтын хэлбэр: Өдөр, эчнээ

Мэргэжлийн чиглэл /Хөтөлбөр/ Элсэлтэнд тооцох ерөнхий шалгалт
1 Эрх зүй Эрх зүйн онол, Эрх зүйн философи, Англи хэл
2 Боловсрол судлал Англи хэл, Боловсрол судлал