ТӨГСӨЛТИЙН ДАРААХ СУРГАЛТ (Магистр)

Суралцах хугацаа: 1.5-2 жил

Элсэгчдийн боловсролын түвшин: Бакалавр

Сургалтын хэлбэр: Өдөр

Мэргэжлийн чиглэл /Хөтөлбөр/ Элсэлтэнд тооцох ерөнхий шалгалт
1 Эрх зүй Эрх зүйн онол, Эрх зүйн философи, Англи хэл
2 Хэл шинжлэл Англи хэл, Хэл шинжлэл
3 Боловсрол судлал Англи хэл, Боловсрол судлал
4 Улс төр судлал Англи хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг
5 Сэтгүүл зүй Англи хэл, Сэтгүүл зүй
6 Нягтлан бодох бүртгэл Англи хэл, Эдийн засгийн онол
7 Санхүү, банк, даатгал Англи хэл, Эдийн засгийн онол