Ректорын 2012 оны 09 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 156 тоот тушаалын нэгдүгээр хавсралт

ОТГОНТЭНГЭР ИХ СУРГУУЛИЙН НОМЫН САНГИЙН ДҮРЭМ

Номын сан нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Монгол Улсын Боловсролын тухай хууль, Отгонтэнгэр их сургуулийн дүрэм, захирлын тушаал зааврыг өөрийн үйл ажиллагаанд мөрдлөг болгож ажиллана.

Нэг. Нийтлэг үндэслэл
1.1. Номын сан нь багшлах бүрэлдэхүүн, суралцагч нарт хичээлийн чиглэлээр мэдлэг боловсролоо хөгжүүлэх, өргөн хүрээтэй хүмүүнлэгийн боловсрол эзэмших, мэдээлэл арга зүйн үйлчилгээ үзүүлэх таатай орчин, судалгаа, эрдэм шинжилгээний нөөц сан мөн.
1.2. Номын сан нь номын сангаар үйлчлүүлэгчдийн эрэлт, хэрэгцээнд тулгуурлан номын сангийн өөрчлөлт, шинэчлэлтийг хийх зорилтуудыг тавьж ажиллана.
1.3. Номын сан нь гадаад, дотоод мэдээллийн сүлжээнд хамрагдаж, олон улсын болон дотоодын номын сангуудын хооронд ном, хэвлэл, мэдээлэл солилцох замаар үйлчилгээнийхээ цар хүрээг өрөгжүүлэн ажиллана.
1.4. Номын сан нь өдөр тутмын үйл ажиллагаа, үйлчилгээгээ энэхүү дүрэм болон дотоод журмаараа зохицуулна.

Хоёр. Номын сангийн удирдлага, зохион байгуулалт
2.1. Номын сангийн талаар эрх бүхий байгууллагаас гаргасан нормативуудыг мөрдлөг болгон Отгонтэнгэр их сургуулийн Ректорын зөвлөлийн удирдлага дор номын сан нь үйл ажиллагаагаа явуулна.
2.2. Номын сан нь өөрийн дотоод удирдлагын үйл ажиллагааны бүхий л хүрээнд баримтлах хэм хэмжээ бүхий албан ёсны дүрэм журамтай байна.
2.3. Номын сан ба сургалт, эрдэм шинжилгээний холбоог хангахын тулд номын сангийн дэргэд зөвлөх үүрэг бүхий номын сангийн зөвлөл ажиллуулж болно.
2.4. Номын сангийн эрхлэгчийг Отгонтэнгэр их сургуулийн ректорын тушаалаар томилно.
2.5. Номын сангийн эрхлэгч нь ажлын тайлангаа жил бүр сургуулийн захиргаанд өгнө.
2.6. Номын сангийн эрхлэгч нь номын сангийн бүхий л үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж номын сангийн нөөц, сан хөмрөг, үйлчилгээг өндөр түвшинд байлгах хариуцлага хүлээнэ.
2.7. Номын сан нь:
2.7.1. ном бүрдүүлэлт
2.7.2. номтой ажиллах
2.7.3. лавлагаа ном зүй
2.7.4. каталоги
2.7.5. ном сэлбэн засах ажил гүйцэтгэнэ.

Гурав. Номын сангийн эрх, үүрэг
3.1. Номын сан дараах үүрэг, хариуцлага хүлээнэ.
3.1.1. номын сан өөрийн үйл ажиллагааг хууль тогтоомжийн хүрээнд мэргэжлийн ур чадвар, үйлчилгээний өндөр түвшинд явуулах;
3.1.2. уншигч, хэрэглэгч нарт ном хэвлэл, мэдээлэл ашиглах арга хэлбэр эзэмшүүлэх, ном зүйн мэдлэгтэй болгох, ном мэдээллээр шуурхай үйлчлэх;
3.1.3. номын мэдээллийн хангамжийн судалгаа явуулж, статистикийн бүртгэл мэдээг хөтөлж дүн шинжилгээ хийн, шаардлагатай арга хэмжээ авах;
3.1.4. Отгонтэнгэр их сургуулийн ном зүйн мэдээллийг хөтөлж, лавлагаа мэдээллийг өгч байх;
3.1.5. фонд бүрдүүлэлт ба каталогийг зөв зохион байгуулж уншигчдын эрэлт хэрэгцээг түргэн шуурхай барагдуулах;
3.1.6. номын сангийн хөмрөгийн тооллогыг зохих журмын дагуу заасан хугацаанд явуулж, тооцоог бодуулж, дүнг гаргаж тайлагнах;
3.1.7. номын сангийн эрүүл ахуй, ариун цэврийг чандлан сахих;
3.1.8. номын сан нь батлагдсан цагийн хуваарийн дагуу ажиллах;
3.2. Номын сан нь дараах эрхийг эдэлнэ.
3.2.1. номын сангийн бүтэц, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны тухай асуудлыг боловсруулж, захирлын зөвлөлд тавьж шийдвэрлүүлэх;
3.2.2. номын сангийн холбогдолтой дүрэм, журам боловсруулж батлуулах;
3.2.3. номын сангийн дохиолол, эрүүл ахуй, хөдөлмөр хамгаалал, гал усны аюулаас сэргийлэх арга хэмжээ авах шаардлага тавих;
3.2.4. номын сангаас алдаж үрэгдүүлсэн ном, хэвлэл материалыг зохих журмын дагуу төлүүлэх;
3.2.5. номын сангийн ажилтан нарын мэргэжил дээшлүүлэх;
3.2.6. номын сан-ном зүй мэдээллийг лавлагаа мэдээллийн сүлжээнд холбогдох, орчин үеийн техник техонологи нэвтрүүлэх;
3.2.7. номын сан олон улсын болон дотоодын номын сангууд, байгууллагуудтай хамтарч ажиллах;

Дөрөв. Уншигчийн эрх, үүрэг
4.1. Уншигч дараах үүрэгтэй
4.1.1. уншигч номын сангийн дотоод журмыг биелүүлэх;
4.1.2. номын сангийн фондоос ном захиалахдаа каталогоос шифрийг олж захиалаx;
4.1.3. номын сангаас авсан ном, сурах бичиг, хэвлэлийн бүтээгдэхүүний бүрэн бүтэн байдлыг хариуцах;
4.1.4. уншигч ном үрэгдүүлж гээгдүүлсэн тохиолдолд зохих журмын дагуу төлбөр төлж номын санг хохиролгүй болгоx;
4.1.5. номын санчийн тавьсан шаардлагыг биелүүлэх;
4.2. Уншигч дараах эрх эдэлнэ.
4.2.1. Отгонтэнгэр их сургуулийн профессор багш, ажилтан, суралцагсад сургуулийн номын санд үнэ төлбөргүй үйлчлүүлэх;
4.2.2. тохитой орчинд цагийн хуваарийн дагуу түргэн шуурхай үйлчлүүлэх;
4.2.3. номын сангийн фондоос ном, мэдээллийг тодорхой хугацаагаар авч ашиглах, лавлагаа зүйн мэдээллийн үйлчилгээ хийлгэx;
4.2.4. каталогоос хайлт хийсний үндсэн дээр өөрийн сонирхсон ном, хэвлэлийг авч хэрэглэх;
4.2.5. номын сангийн үйл ажиллагааны талаар өөрийн санал хүсэлтээ илэрхийлэх;