Тооцооны хуудас

20 …… он …… сар …… өдөр

Агуулга Зөвшөөрсөн гарын үсэг, тайлбар
1 Овог нэр
2 Анги АУБ
3 Тэнхим ТЭ
4 Сургууль СЗ
5 Үндэслэл шалтгаан
6 Танилцуулсан байдал Хэн болох …………………………………………………………………..Утас дугаар: ………………………………………………………………..
7 Сургуультай хийх тооцоо 1.      Номын сан: А, Б байрны …………………………………………2.      Номын сан: В байрны …………………………………………….3.      Сургалтын төлбөр /СА/ …………………………………………..4.      Бусад …………………………………………………………………….
8 Хүлээлцсэн бичиг баримт 1. ………………………………………………………………………………..2. ………………………………………………………………………………..3. ………………………………………………………………………………..4. ………………………………………………………………………………..5. ………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

9 Гарын үсэг 1.      Хүлээн авсан ……………………………………/                      /2.      Хүлээлгэн өгсөн ………………………………./                      /

 

ТООЦООНЫ ХУУДАС ТАТАХ