ХӨНГӨЛӨЛТ УРАМШУУЛАЛ

 • Эхний 2 улирал дараалан А үнэлгээтэй суралцвал дараа улирлын сургалтын төлбөрийг 25 хувь,
 • Эхний 4 ба түүнээс дээш улирал А үнэлгээтэй суралцвал дараа улирлын сургалтын төлбөрийг 50 хувь
 • Оюутны холбоо, оюутны зөвлөлийн идэвхтэн сонгуультнуудад тухайн жилийн гүйцэтгэсэн ажлын үр дүнг харгалзан дараа улирлын сургалтын төлбөрийг 30 хүртэл хувь хөнгөлдөг
 • Сургалтын төрийн сан, буцалтгүй тусламж, зээлд хамрагдах боломжтой
 • Гадаадын болон дотоодын улс, олон нийтийн байгууллага, сангуудаас олгогдох тэтгэлэгт хамрагдах боломжтой

ТЭТГЭЛЭГ

 • МУ-ын Ерөнхийлөгч болон Ерөнхий сайдын нэрэмжит тэтгэлэг
 • Японы АСЕВЕ сангийн тэтгэлэг
 • Тайваний засгийн газрын буцалтгүй тэтгэлэг
 • Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй тэтгэлэгт хөтөлбөрүүд
 • Засгийн газрын оюутан солилцооны хөтөлбөрүүд
 • Монгол-Намъянжу нийгэмлэгийн боловсролыг дэмжих сангийн тэтгэлэг
 • Голомт, Хаан банкны тэтгэлэг
 • Зориг сангийн тэтгэлэг
 • Азийн сангийн тэтгэлэг

ХӨТӨЛБӨР

Доктор:

 • Хятадын Лиаонины их сургууль 100% тэтгэлэгт хөтөлбөр

Магистр:

 • Тайваний Минь чуаны их сургууль
 • БНХАУ-ын Лиаонины их сургууль
 • АНУ-ын Колорадо хайст их сургууль
 • Японы Токиогийн их сургууль
 • Японы Обирлин их сургууль
 • Японы Комазава охидын их сургууль

Бакалавр

 • Тайваний Минь чуаны их сургуульд 1 улирал тэтгэлэгт хөтөлбөр
 • БНХАУ-ын SIAS олон улсын их сургуульд 1 улирал тэтгэлэгт хөтөлбөр
 • БНХАУ-ын Зилин цагаачдын их сургуульд 1 жил тэтгэлэгт хөтөлбөр
 • АНУ-ын Колорадо хайст их сургуультай хамтарсан 4+1 хөтөлбөр
 • Тайваний Минь чуаны их сургуультай хамтарсан 2+2 хөтөлбөр