Төгсөгчдийн судалгаа

1994-2015 оны төгсөгчдийн тоог диаграммаар харууллаа.

17

OTGONTENGER LOGO MGL-1
БСШУЯ, Азийн хөгжлийн банкны дэмжлэгтэй хэрэгжүүлж буй “Дээд боловсролын шинэчлэл” төслийн хүрээнд “Дээд боловсролыг хөдөлмөрийн зах зээлтэй уялдуулах нь” зөвлөх үйлчилгээгээр дамжуулан бүх Их, дээд сургуулиуд “Төгсөгчдийг мөшгөх судалгаа”-г хийж байгаа болно. Ихэнх улсад төгсөгчийн мэргэжлийн ахиц дэвшил болон хөдөлмөрийн зах зээлийн боломжийн талаарх мэдээлэл олохыг төгсөгчийн судалгааны гол зорилго гэж үздэг.

        Энэхүү судалгааг авсанаар дээд боловсролын байгууллагууд төгсөгчдийнхөө төгсөлтийн дараах ерөнхий дүр зургийг тодорхойлох, эргэх холбоо үүсгэх, судалгааг тогтмол чанартай хийж судалгааны үр дүнд тулгуурлан сургалтын хөтөлбөр, оюутанд үзүүлэх үйлчилгээ, үйлдвэрлэлийн салбарын хамтын ажиллагаагаа сайжруулах явдал юм.
        Төгсөгчдийн ажил эрхлэлтийн талаар тодорхой мэдээлэл дутмаг тоо баримт төдий байдаг бол энэхүү судалгаагаар ОТИС-ийн төгсөгчдийн ажил эрхлэлт болон тогтвортой ажлын байртай байгаа эсэх талаар илүү бодитой мэдээллийг цуглуулж, эргэх холбоо үүсгэхэд ахиц дэвшил гарах юм.

Иймд 2012 болон 2015 оны ОТИС-ийн эрхэм төгсөгч Та бүхнийг судалгаанд идэвхтэй оролцохыг хүсч байна.

Судалгаанд хамрагдах цахим холбоос:
https://docs.google.com/forms/d/1CM79ud2TZpFL3th5VrsI0yvyy4D3D6G2hZbGfsxofPk/viewform

 

 1992-2015 онд элсэн суралцагчдын судалгааElsegchdiin too