ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН БОЛОН ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БАЙГАА ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨР

 • Иргэдэд эрх зүйн боловсрол олгох сургалт сурталчилгааны “Хуулийн цаг” теле зохиомжит цуврал нэвтрүүлгийн хөтөлбөр (Германы техникийн хамтын ажиллагааны нийгэмлэг, ХЗДХЯ-тай хамтран-1998 оноос 6 жил)
 • “Шүүгчийн ном”-1 төсөл (Азийн хөгжлийн банктай хамтран-1998)
 • Хууль зүйн салбарын сургалтын агуулга, стандартыг шинэчлэн боловсруулах дэд төсөл (Дэлхийн банкны “Шүүх эрх зүйн шинэчлэл” төслийн хүрээнд-2003-2011)
 • “Солонго” төсөл (Япон-Монголын Эдийн засгийн хөгжлийг дэмжих төвтэй хамтран-2003)
 • “Иргэний хуулийн тайлбар” номын төсөл (Германы техникийн хамтын ажиллагааны нийгэмлэг, 2003-2004)
 • “Шүүгчийн ном-2” төсөл (АНУ-ын Олон улсын хөгжлийн агентлаг, Олон улсын хууль зүйн хөгжлийн институттэй хамтран-2004)
 • Дүүрэг, Нийслэлийн шүүхүүдэд “Шүүхийн ажиглагч” төсөл (АНУ-ын Азийн сан-2005)
 • Орон нутгийн шүүхүүдэд “Шүүхийн ажиглагч” төсөл (АНУ-ын Азийн сан-2006)
 • “Мэтгэлцэх ур чадварын сургалт явуулах сургагч багшийг бэлтгэх” төсөл (АНУ-ын Олон улсын хөгжлийн агентлаг, “Шүүх эрх мэдэл шинэтгэл” хөтөлбөрийн хүрээнд-2006)
 • “Хууль зүйн клиник сургалт” төсөл (АНУ-ын Олон улсын хөгжлийн агентлаг, “Шүүх эрх мэдэл шинэтгэл” хөтөлбөрийн хүрээнд-2006)
 • “Говь санаачилга” төсөл (АНУ-ын Олон улсын хөгжлийн агентлаг, “Шүүх эрх мэдэл шинэтгэл” хөтөлбөрийн хүрээнд-2007)
 • “Хуульчийн ур чадвар хичээлийн хөтөлбөр, гарын авлага боловсруулах” төсөл (АНУ-ын Олон улсын хөгжлийн агентлаг, “Шүүх эрх мэдэл шинэтгэл” хөтөлбөрийн хүрээнд-2007)
 • “Ажлын байран дахь бэлгийн дарамтлалтай тэмцэх, эрх зүйн орчинд дүн шинжилгээ хийх, хуулийн төсөл боловсруулах” төсөл (Хөгжлийн Ниссора сан, Монголын Нэгдсэн Эмэгтэйчүүдийн сантай хамтран-2007)
 • “Хүүхэд хамгаалал, гэр бүлийн хууль тогтоомжинд дүн шинжилгээ хийж, хуулийн төсөл боловсруулах” төсөл (Японы хүүхдийг ивээх сантай хамтран-2009)
 • “Олон нийтэд түшиглэсэн хүүхэд хөгжил, хамгааллын төвд хууль зүйн зөвлөгөө туслалцаа үзүүлэх” дэд төсөл (Их Британийн хүүхдийг ивээх сантай хамтран “Хүүхэд хамгааллын хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох” төслийн хүрээнд-2009)
 • “Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль, тогтоомжинд дүн шинжилгээ хийх” төсөл (Хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төвтэй хамтран-2010)
 • “Шүүх ажиглах” төсөл (Нээлттэй нийгэм форумтай хамтран-2010)
 • “Хууль зүйн үйлчилгээг сайжруулах, эрх зүйн сургалтын хөтөлбөр боловсруулах” дэд төсөл (Дэлхийн банктай хамтран-2010)
 • “Ажлын байран дахь бэлгийн дарамтлал ба түүнээс урьдчилан сэргийлэх талаар гарын авлага, сургалтын материал боловсруулах” төсөл (Хөгжлийн Ниссора сан, Монголын Нэгдсэн Эмэгтэйчүүдийн сантай хамтран-2010)
 • “Ногоон алт” төсөл (Швейцарийн хөгжлийн агентлагтай хамтран-2008 оноос)
 • “Үндэсний сургагч багш бэлтгэх” төсөл (Дэлхийн банк, ХЗДХЯ, Ханнс Зайделийн сантай хамтран-2010)
 • “Уул уурхайн болон барилгын салбарын сургагч багш нарт зориулсан англи хэлний эрчимжүүлсэн сургалт” төсөл (Мянганы Сорилтын сантай хамтран-2010)
 • “Асрамж, халамжийн байгууллагад хүүхэд шилжүүлэх асуудлын эрх зүйн зохицуулалтад дүн шинжилгээ хийх” төсөл (Хүүхдийн төлөө Үндэсний газартай хамтран-2011)
 • Хүүхэд хамгааллын хуулийн төсөл боловсруулах, НХХЯ, НҮБ-ын хүүхдийн сан. 2011 он
 • Гэр бүлийн хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл боловсруулах, ХЗДХЯ, НҮБ, хүүхдийн сан 2011 он
 • Хууль зүйн Клиникийн хөтөлбөр боловсруулах, Дэлхийн Банкны хууль зүйн салбарын үйлчилгээг сайжруулах төсөл 2011 он
 • Хууль зүйн бакалаврын хичээлийн хөтөлбөр, гарын авлага боловсруулах (Харьцуулсан эрх зүй), (Нийгмийн хамгааллын эрх зүй), (Банкны эрх зүй)Дэлхийн Банкны хууль зүйн салбарын үйлчилгээг сайжруулах төсөл 2012-2013 он
 • Иргэдийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх, Дэлхийн Банкны хууль зүйн салбарын үйлчилгээг сайжруулах хөтөлбөр 2012 он
 • Эрдэм шинжилгээ судалгааны төв байгуулах төсөл, ГТХА 2012 он
 • Хүүхэд хамгаалал гэр бүлийн хууль тогтоомжид хийх мониторинг, ХЗЯ, ХЭҮТ, НХЯ, ХТҮГ 2012 он
 • Эвлэрүүлэн зуучлалын ажиллагаа нэмэлт сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэв. ИМЭЗТ – ОТИС-ийн ХЗС 2013 он
 • Орон нутгийн төсөв дэх иргэдийн оролцооны эрх зүйн хэрэгжилт, Дэлхийн Зөн Олон улсын байгууллага 2013 он
 • Авлигын шалтгаан нөхцлийг судлах судалгаа, Азийн сан 2013 он
 • Банк санхүүгийн эрх зүйн зохицуулалт, судалгаа Монгол Банк 2013 он
 • Хөдлөх хөрөнгийн барьцааны эрх зүйн зохицуулалт, ХЗЯ 2013 он
 • Гэр бүл хүүхэд хамгаалал, гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх багц хуулийн төсөл боловсруулах, ХЗЯ, НХХЯ, Төрийн болон ТББ 2013 он
 • Эрх зүйн дээд боловсролын сургалтыг боловсронгуй болгох ХЗЯ 2013 он
 • Шударга ёсны төлөө хамтдаа сургалтын хөтөлбөр Азийн сан, АТГ 2013 он
 • Хувь хүний болон байгууллагын хөгжил сургалтын хөтөлбөр Лектор төв 2013 он
 • Залуучууд, оюутныг соён гэгээрүүлэх сургалтын хөтөлбөр АТГ 2013 он
 • Хүний эрхийн албан бус боловсрол олгох хөтөлбөр Эмнести интернэшнл 2014 он
 • Бэлчээр ашиглалтын журам боловсруулах ажлын хэсэг ҮХААЯ, Газрын агентлаг 2014 он
 • Хуулийн их дээд сургуулийн оюутнуудад зориулсан эвлэрүүлэн зуучлалын ажиллагаа сургалтын хөтөлбөр гарын авлага боловсруулах хөтөлбөр JICA 2014 он
 • Эвлэрүүлэн зуучлалын сургагч багш бэлтгэх хөтөлбөр түшиц сургууль болж хэрэгжүүлэх JICA 2014 он
 • Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн төсөл судалгаа ХЭҮТ 2014 он
 • Хуульзүйн сургуулиудын сургалтын хөтөлбөрийг шинэчлэх дэд төсөл /Дэлхийн банк/
 • Хуульзүйн сургуулиудын сургалтын хөтөлбөрийг шинэчлэх дэд төслийн хүрээнд хөтөлбөр дагасан сурах бичиг, гарын авлага боловсруулах төсөл /Дэлхийн банк/
 • Эрхзүйн нийтийн боловсролыг олгох “Хуулийн цаг” теле зохиомжит нэвтрүүлэг /ГТХАН/
 • Шүүгчийн ном бичих /Азийн хөгжлийн сан/
 • Монгол Улсын Иргэний хуулийн тайлбар бичих /ГТХАН/
 • Үл хөдлөх хөрөнгө болон газар өмчлөлийн асуудал /Японы Шихо-Шоши хуульчдын нийгэмлэг, Японы их, дээд сургуулийн профессор багш нар/
 • Шүүх ажиглах төсөл /АНУ-ын хөгжлийн агентлаг ШЭМШХ/
 • Орон нутгийн шүүх ажиглах төсөл /АНУ-ын хөгжлийн агентлаг ШЭМШХ/
 • Хуульзүйн клиник сургалтын төв төсөл /ШЭМШХ/
 • “Говь санаачлага” төсөл /ШЭМШХ/
 • “Хуульчийн ур чадвар” хичээлийн гарын авлага боловсруулах төсөл
 • Хүний эрхийн үндэсний комисс Канадын сангаас санхүүжүүлсэн “Хүний эрхийн хичээлийн хөтөлбөр” боловсруулах төсөл
 • Хуульзүйн клиникийн сургалтын сургагч багш бэлтгэх төсөл /USAID/
 • Гэр бүлийн хууль тогтоомжинд мониторинг хуулийн төсөл боловсруулах төсөл /Их Британий хүүхдийг ивээх сан/
 • Шүүхийг ажиглах төсөл /ННФ/
 • Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль тогтоомжинд мониторинг хийх төсөл /ХЭҮТ/
 • Хөгжил дэх эмэгтэйчүүдийн эрхийн төлөөх ОУ-ын холбооны ажлын байран дахь бэлгийн дарамтлалыг бууруулах эрхзүйн орчинг сайжруулах төсөл /МОНОС/
 • Ажлын байрны бэлгийн дарамтлалын асуудлаарх нөлөөллийн гарын авлага сургалтын материалыг боловсруулах төсөл /АББД-ийг зогсооё эвсэл/