Ректорын 2015 оны 05 дугаар
сарын 27-ны өдрийн 48 тоот
тушаалын хавсралт

ОТГОНТЭНГЭР ИХ СУРГУУЛИЙН 2015-2016 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ЭЛСЭЛТИЙН ЖУРАМ
Нэг. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ

1.1. 2015-2016 оны хичээлийн жилд оюутан элсүүлэх ажлыг Дээд боловсролын тухай хуулийн 7-р зүйлийн 7.3 дахь заалт, Боловсрол, Шинжлэх ухааны сайдын 2013 оны А/79 тоот тушаалаар баталсан “Оюутан элсүүлэх журам”-ыг үндэслэн энэхүү журмыг баримтлан зохион байгуулна.
1.2. Элсэлтийг тус сургуулийн ректорын тушаалаар батлагдсан комисс зохион байгуулна.
1.3. Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт хэрэгцээ, сургуулийн материаллаг бааз, багшлах бүрэлдэхүүний хангамж зэргээс хамааран Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухааны Яамны тогтоосон элсэгчдийн хяналтын тоонд багтаан оюутан элсүүлнэ.

Хоёр. ЭЛСЭЛТИЙН БҮРТГЭЛ

2.1. Бакалаврын өдрийн хөтөлбөрт элсэхийг хүсэгчид 2015 оны 06-р сарын 03-аас 2015 оны 07-р сарын 09-ны хооронд Отгонтэнгэр их сургуулийн цахим бүртгэлийн систем http://otgontenger.gate.mn/ хаягаар болон 2015 оны 07-р сарын 01-нээс 07-р сарын 09-ны өдрийг дуустал сургуулийн хичээлийн 3-р байранд бүртгүүлнэ.
2.2. Бакалаврын өдрийн ангид аймаг, орон нутгаас оюутан элсүүлэх ажлыг “Аймаг, орон нутгаас Монголын их дээд сургуулиудын консорциум /МИДСК/-ын гишүүн их дээд сургууль, коллежид 2015 онд оюутан элсүүлэх журам”-ын дагуу МИДСК зохион байгуулна.
2.3. Бакалаврын бямба гариг, орой, эчнээ ангийн хөтөлбөр, магистрын ангийн элсэгчдийг 2015 оны 08-р сарын 24-наас эхлэн элсэлтийн комисс бүртгэнэ.
2.4. Боловсролын Үнэлгээний Төвийн системд нэвтэрдэг бүртгэлийн дугаар, нууц үгээ ашиглан ОТИС-ийн элсэлтийн бүртгэлийн системд нэвтэрч, зааврын дагуу элсэх хүсэлтээ гаргана.
2.5. Бүртгүүлэгч хувийн мэдээллээ шалгаж баталгаажуулсаны дараа өөрийн элсэхийг хүссэн бүлгээ сонгон бүртгэлийн хураамжийг цахим хэлбэрээр төлж баталгаажуулна. (Цахим картаар төлбөр хэрхэн төлөх тухай дэлгэрэнгүй зөвлөмжийг тус системийн Заавар цэснээс танилцана уу.)
2.6. Бүртгэлийн хураамж 10,000 төгрөг байна. (Бүлэг тус бүр)
2.7. Элсэлтийн комисс нь холбогдох хууль тогтоомж болон энэхүү журмын дагуу ил тод, шударга, тэгш байх зарчмыг удирдлага болгон үйл ажиллагаагаа явуулна.

Гурав. БҮРТГҮҮЛЭГЧДЭД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

3.1. Бүртгүүлэгч бүртгүүлэхээс өмнө энэхүү журамтай танилцах үүрэгтэй.
3.2. Тус сургуулийн бакалаврын өдрийн хөтөлбөрт бүртгүүлэгч нь бүрэн дунд боловсролтой, элсэхийг хүссэн хөтөлбөрийн заасан хичээлээр дараах хүснэгтэд заасан босго онооны шаардлагыг хангасан 2014 оны ЭЕШ-ын батламжтай, эсвэл 2015 онд ЭЕШ өгөхөөр Боловсролын Үнэлгээний Төв /БҮТ/-д бүртгүүлсэн байна. Зөвхөн нэг батламж дахь ЭЕШ-ын оноог тооцно.

 

Хөтөлбөрийн нэр Элсэлтэнд тооцох ерөнхий шалгалт
1 Багш, гадаад хэлний боловсрол /англи хэл/ Монгол хэл эсвэл орос хэл,англи хэл, нийгмийн тухай мэдлэг хичээлийн аль нэгээр
2 Гадаад хэлний орчуулга /хятад хэл/
3 Багш, сургуулийн өмнөх насны боловсрол Монгол хэл эсвэл нийгмийн тухай мэдлэг, англи хэл,математик хичээлийн аль нэгээр
4 Сэтгүүл зүй Монгол хэл эсвэл нийгмийн тухай мэдлэг, англи хэл хичээлийн аль нэгээр
5 Эрх зүй Нийгмийн тухай мэдлэг эсвэл математик, англи хэл хичээлийн аль нэгээр
6 Нягтлан бодох бүртгэл Математик эсвэл нийгмийн тухай мэдлэг, англи хэл хичээлийн аль нэгээр
7 Бизнесийн удирдлага /санхүү, олон улсын худалдаа, хүний нөөц/

 

3.3. Бүртгүүлэгч ОТИС-д бүртгүүлэхээс өмнө БҮТ-ийн ЭЕШ-ын шалгуулагчийн буланд нэвтэрч, өөрийн хувийн мэдээлэл, цахим шуудангийн хаяг, утасны дугаараа нягталж, хэрэв асуудал байвал шийдвэрлүүлсэн байх шаардлагатай. Элсэлтийн системд оруулсан мэдээлэл алдаатай байснаас элсэлттэй холбоотой мэдээллийг цаг тухайд нь авч чадаагүй бол ОТИС хариуцахгүй.
3.4. Сургуулийн байранд ирж бүртгүүлэгчид дараахь бичиг баримтыг эх хувиар нь авчирч бүртгүүлнэ. Үүнд:
а. Элсэхийг хүссэн өргөдөл
б. Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын батламж
в. Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээ /дээд боловсролын диплом/
г. Иргэний үнэмлэх
д. 3х4 хэмжээтэй цээж зураг 2% /сүүлийн гурван сард авахуулсан/
е. Бүртгэлийн хураамж 10,000 төгрөг
* Бүртгэл хийгдсэний дараа б.в.г-д заасан бичиг баримтыг буцаан олгоно.
3.5. Бакалаврын боловсролтой иргэд бакалаврын боловсролын диплом, түүний хуулбараас гадна энэ журмын 3.4-ын г, д, е-д заасан баримт бичгийг бүрдүүлсэн байна.
3.6. Эчнээ, орой, бямба гаригийн ангид элсэгчид нь тухайн элсэж буй мэргэжлээс өөр мэргэжлээр дээд боловсрол эзэмшсэн байна.
3.7. Дээд боловсролтой иргэн өдрийн ангид хоёр дахь дээд боловсрол эзэмших хүсэлтэй бол өмнөх бакалаврын дипломын голч дүн нь 2,5 болон түүнээс дээш байна.
3.8. Магистрын ангид элсэгчид тухайн мэргэжлээр бакалаврын зэрэг эзэмшсэн, бакалаврын дипломын голч дүн нь 2,75 болон түүнээс дээш байна.
3.9. Гадаадад бүрэн дунд боловсрол эзэмшсэн Монгол Улсын иргэн Отгонтэнгэр их сургуульд элсэхэд дараа шатны их, дээд сургуульд үргэлжлүүлэн суралцуулж болох тухай тодорхойлолтыг БСШУЯ-аас авсан байна.
3.10. Суралцахыг хүссэн гадаадын иргэдийг тухайн улсын бүрэн дунд боловсролын үнэмлэх болон түүнтэй дүйцэх баримт бичиг, хичээлүүдийн үнэлгээ, хамтын ажиллагааны гэрээ, хэлэлцээрийн нөхцөлийг үндэслэн элсүүлнэ.
3.11. Тухайн мэргэжлээр суралцахад эрүүл мэндийн хувьд харшлах зүйлгүй байх.

Дөрөв. ЭЛСЭГЧИЙГ ШАЛГАРУУЛАХ БА МЭДЭГДЭХ

4.1. БСШУЯ-ны сайдын холбогдох тушаалд нэр заасан улсын болон олон улсын чанартай мэргэжлийн олимпиадад 1-3-р байр эзэлсэн элсэгч ОТИС-д элсэхээр бүртгүүлсэн тохиолдолд тухайн амжилтыг баталгаажуулах бичиг баримтыг үндэслэн шууд элсүүлнэ. Олимпиадын чиглэл нь элсэх сонирхолтой бүлгийн мэргэжлийн шалгалттай давхцах ёстой.
4.2. БҮТ-өөс ЭЕШ-ын дүнг зарламагц элсэлтийн систем бүртгүүлэгчийн бүртгүүлсэн мэргэжлийн бүлэг тус бүрээр онооны жагсаалтыг гарган байр эзлүүлнэ.
4.3. Бүртгүүлэгчийн оноог энэ журмын 3.2-т заасан шалгалтын хичээлийн чиглэл, оноогоор тооцно. Шалгалтын оноо нь БСШУЯ-наас баталсан босго оноонд хүрсэн байна.
4.4. Жагсаалтын оноо тэнцсэн тохиолдолд гүйцэтгэлийн хувиар байр эзлүүлж элсэх эрх олгох ба гүцэтгэлийн хувь тэнцвэл боловсролын гэрчилгээний дундаж оноог харгалзана.
4.5. Хяналтын тоонд багтсан эсэхийг бүртгэл хаагдсаны дараа элсэлтийн комисс 2015 оны 07-р сарын 10-ны өдөр ил тодоор Отгонтэнгэр их сургуулийн байранд болон өөрийн сургуулийн вэб сайт, элсэлтийн системээр бүртгүүлэгчид мэдээлнэ.

Тав. БҮРТГЭЛ

5.1. Журмын 4.1 заалтаар бүртгүүлэгч нь олимпиадад амжилт гаргасаныг гэрчлэх бичиг баримтын эх хувь, тэдгээрийн хуулбарын хамт 2015 оны 5.2-т заасан хугацаанд элсэлтийн комисст авчирч, хүсэлтээ баталгаажуулна. Дурдсан хугацаанд ирээгүй тохиолдолд хөнгөлттэй нөхцлөөр элсэх эрхээсээ татгалзсан гэж үзнэ.
5.2. Хяналтын тоонд багтсан бүртгүүлэгч дараах материалыг бүрдүүлэн 2015 оны 07-р сарын 15-ны өдрөөс 08-р сарын 10-ны хооронд ажлын цагаар элсэлтийн комисст ирж эрхээ батлагаажуулна.
а. Бүртгэлийн хуудас
б. 3х4 хэмжээтэй цээж зураг 6% /сүүлийн гурван сард авахуулсан/
в. ЭЕШ-ийн батламж /эх хувь/
г. Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээ /эх хувь/
д. Сурагчийн хувийн хэрэг/ эх хувь/
е. Сургалтын төлбөр төлсөн баримт
ё. Түгжээтэй хавтас
5.3. Хэд хэдэн бүлгийн хяналтын тоонд багтсан элсэгч нь зөвхөн нэг бүлгийг сонгох бөгөөд энэ тохиолдолд бусад бүлгийн хяналтын тооны жагсаалтаас нэр нь хасагдаж, дараагийн бүртгүүлэгчийн байр нэгээр өснө.
5.4. Элсэгч нь хяналтын тоонд багтсан боловч энэ журамд заасан хугацаанд суралцах эрхийн бичиг аваагүй бол гэрээ байгуулахаас татгалзсан гэж тооцож дараагийн элсэгчийг элсүүлж болно.
5.5. Хяналтын тоонд багтсан бүртгүүлэгч 5.2-т заасан хугацаанд элсэх эрхээ баталгаажуулаагүй нөхцөлд ОТИС хариуцлага хүлээхгүй.
5.6. Элсэлтийн материалыг хуурамчаар бүрдүүлсэнтэй холбогдон гарах хариуцлагыг хүсэлт гаргагч буюу бүртгүүлэгч өөрөө хүлээнэ.

 

Зургаа. БУСАД

6.1. Элсэлтийн хяналтын тоонд багтсан боловч бүрдүүлэх материалаа заасан хугацаанд авч ирээгүй элсэгчийг суралцахаас татгалзсан гэж үзнэ.
6.2. Цахим бүртгэл явагдаж байх үед бүртгүүлэгчдэд зөвлөгөө өгөх үйл ажиллагааг сургуулийн байранд биечлэн болон элсэлтийн бүртгэлийн систем, мессенжер, facebook, утас, цахим шуудан ашиглан явуулна.
6.3. Орой, эчнээ, бямба гаригийн ангид элсэгчдээс авах шалгалтыг элсэлтийн комисс жич зохион байгуулна.
6.4. Элсэлтийн комисс нь элсэлттэй холбоотой үйл ажиллагааг шударга явуулах, элсэгчдийг үнэн бодит мэдээллээр хангах үүрэгтэй бөгөөд ямар нэгэн байдлаар зохисгүй үйлдэл гаргасан бол “Отгонтэнгэр их сургуулийн дотоод журам”, “Отгонтэнгэр их сургуулийн багшийн ёс зүйн дүрэм”-ийн холбогдох заалтын дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.
6.5. Элсэлттэй холбоотой аливаа маргааныг элсэлтийн комисс эцэслэн шийдвэрлэнэ.

 

Хаяг: БЗД, 5-р хороо, Жуковын музейн зүүн талд
Утас: 453944, 99882882, 99055279, 88096062
Элсэлтийн цахим бүртгэлийн систем: http://otgontenger.gate.mn/
E-mail: info@otgontenger.edu.mn
Web site: www.otgontenger.edu.mn
Дансны дугаар: Улаанбаатар хотын банк 2609027527