Элсэлт авах хөтөлбөрүүд

Бакалавр

 1. Эрх зүй
 2. Нягтлан бодох бүртгэл
 3. Бизнесийн удирдлага
 4. Менежмент
 5. Сэтгүүл зүй
 6. Багш, сургуулийн өмнөх насны боловсрол
 7. Орчуулагч, гадаад хэл /хятад хэл/
 8. Багш, англи хэлний
 9. Улс төр судлал

Магистр

 1. Эрх зүй
 2. Нягтлан бодох бүртгэл
 3. Сэтгүүл зүй
 4. Боловсрол судлал
 5. Хэл шинжлэл

Доктор

 1. Эрх зүй
 2. Боловсрол судлал
 3. Хэл шинжлэл

16