34

 

Эрхэм зорилго

Олон улсын боловсролын стандартад нйицэхүйц мэргэжлийн болон гадаад хэлний өндөр мэдлэгтэй хөрвөх чадвартай боловсон хүчин бэлтгэх явдал юм.